శ్రీశైలం ఆలయంలో దేవికి స్వర్ణపుష్పార్చన

S .S. N . SASTRY బంగారు పూలతో పూజ జరపడం గురించి తెలుగువారు తరచు వింటుంటారు. తల్లిదండ్రులకు షష్ఠిపూర్తి, 70, 80 సంవత్సరాల శాంతి జరిపినపుడు

Read more